OZNAM o výberovom konaní

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon

Komunitného centra: Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.

v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.  

Dobrovičova 126/3, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

vyhlasuje výberové konanie na

  1. jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra;
  2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra;
  3. jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11/02/2020 o 9:00 h v priestoroch

Komunitného centra Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.;  K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.;  K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06/02/2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií...

STIAHNITE SI KOMPLET INFORMÁCIE V PDF

Novinky