Krízový plán

Komunitné centruM Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.

K Starej tehelni 5/A, 080001 Prešov

7.5.2020

        Súčasná situácia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 si vyžaduje spracovanie krízových plánov (KP) pre poskytovateľov identifikovaných sociálnych služieb. Napr. v aktuálnej situácii sú subjekty hospodárskej mobilizácie (jedná sa o subjekty, ktoré dostali rozhodnutie o určení za subjekt hospodárskej mobilizácie zo strany MPSVR SR resp. boli určení iným spôsobom ) povinné vypracovať plán riešenia krízovej situácie (ďalej aj „KP“) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

Obsahom tohto KP sú opatrenia, ktoré poskytovateľ sociálnej služby prijal na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Povinnosť vypracovať a zverejniť KP sa týka poskytovateľa KC. Pri tvorbe KP bolo potrebné zohľadniť podmienky konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby KC, potreby danej lokality, s prihliadnutím na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv všetkých zúčastnených strán.

Tento dokument slúži ako KP pre tvorbu plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 pre poskytovateľa KC, obsahuje návrh opatrení a odporúčaných činností pre pracovníkov v KC, v čase krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

STIAHNITE SI KOMPLET INFORMÁCIE V PDF

Novinky