Oznam o výberovom konaní

Zverejnené: 5. 8. 2021

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon

KC : Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.  

v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ:    Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.; Dobrovičova 126/3, 811 02 Bratislava-Staré mesto

vyhlasuje výberové konanie na

 1. jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 8. 2021 od 9:00 h do 13:00 h v priestoroch

Komunitného centra Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o; K Starej Tehelni 5/A, 08001 Prešov

Záujemcovia o uvedenú  pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o., K Starej Tehelni 5/A, 08001 Prešov.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. 8. 2021 do 16:00 h. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

alebo

 1. stredoškolské vzdelanie s maturitou a 1 rok praxe/skúsenosti v relevantnej oblasti.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; organizačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov; orientácia na cieľ a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • základné administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu komunitný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom  z registra trestov[1] (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma
Institute, n.o.; K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 9. 2021.

Pre pracovnú pozíciu komunitný pracovník KC je stanovená hrubá mzda:  848,-€ (slovom: osemstoštyridsaťosem eur).

Charakteristika práce komunitného pracovníka KC

Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.

Komunitný pracovník vykonáva činnosti:

•       pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;

•       pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;

•       pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);

•       iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a strategické stretnutia v lokalitách;

•       poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;

•       sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;

•       poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;

•       poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho činnosti) v nadväznosti na zistené potreby a problémy;

•       spolupracuje s odborným garantom KC pri sieťovaní inštitúcií a organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele;

•       realizuje evaluáciu dosahovania cieľov stanovených pre oblasť komunitnej práce v KC;

•       mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín...), spolupracuje s nimi;

•       buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;

•       posilňuje znalosti obyvateľov lokalít a podporuje ich pri aplikácii získaných znalostí v prospech komunity ako celku;

•       plánuje a realizuje komunitné akcie, verejné zhromaždenia;

•       koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií;

•       identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;

•       dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 •  zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom

spolupracuje s odborným konzultantom  a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP BOKKÚ.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.


[1] Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

 

Krízový plán

Komunitné centruM Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.

K Starej tehelni 5/A, 080001 Prešov

7.5.2020

        Súčasná situácia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 si vyžaduje spracovanie krízových plánov (KP) pre poskytovateľov identifikovaných sociálnych služieb. Napr. v aktuálnej situácii sú subjekty hospodárskej mobilizácie (jedná sa o subjekty, ktoré dostali rozhodnutie o určení za subjekt hospodárskej mobilizácie zo strany MPSVR SR resp. boli určení iným spôsobom ) povinné vypracovať plán riešenia krízovej situácie (ďalej aj „KP“) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

Obsahom tohto KP sú opatrenia, ktoré poskytovateľ sociálnej služby prijal na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Povinnosť vypracovať a zverejniť KP sa týka poskytovateľa KC. Pri tvorbe KP bolo potrebné zohľadniť podmienky konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby KC, potreby danej lokality, s prihliadnutím na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv všetkých zúčastnených strán.

Tento dokument slúži ako KP pre tvorbu plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 pre poskytovateľa KC, obsahuje návrh opatrení a odporúčaných činností pre pracovníkov v KC, v čase krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

STIAHNITE SI KOMPLET INFORMÁCIE V PDF

 

 

Novinky