Informácia o výberovom konaní

Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o., K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/03/2017 o 9:00 hod. v priestoroch Komunitného centra Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.;  K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov. Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Rómsky Inštitút, n. o., Dobrovičova 126/3, 811 02 Bratislava – Staré mesto. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15/03/2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií: http://www.romainstitute.sk/sk/oznam-o-vyberovom-konani-7-3-2017/

Nové publikácie v knižnici Inforoma

V našej knižnici InfoRoma pribudla nová publikácia od Jozefa Facunu a René Lužicu - Rómska kultúra. Publikáciu vydal Štátny pedagogický ústav a nás teší, že sme sa mohli podieľať na obrazovej časti publikácie dobovými fotografiami z archívu PhDr. Emílie Horváthovej, CSc.

 

Novinky