Aktivity

Hlavné oblasti aktivít Rómskeho inštitútu, n.o.:
 

Projektové aktivitY

 • technická pomoc obciam a pro-rómskym mimovládnym neziskovým organizáciám a združeniam,
 • technická pomoc pri strategickom plánovaní komunitného rozvoja, návrhoch a implementácii štrukturálnych fondov EÚ a rozvoja občianskej spoločnosti na miestnej úrovni;

Advokácia

 • tvorba, analýzy a hodnotenia verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku,
 • spolupráca s mnohými slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi neziskovými organizáciami,
 • spoluúčasť pripomienkovania legislatívnych návrhov,
 • podnety príslušným zložkám exekutívy;

Koordinácia

 • koordinácia účastníkov verejných politík - samotných miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov;

Mediácia a poradenstvo

 • budovanie a skvalitňovanie kapacít a potenciálu kvalifikovaných dobrovoľníkov i profesionálov, ktorí sa aktívne zúčastňujú v mediačnom procese, pri tvorbe a implementácii konkrétnych projektov, spravidla na úrovni obcí, financovaných hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie;

Dokumentačné a bibliografické aktivity

 • rozvíjanie knižničného fondu, ktorého základom je knižnica Nadácie InfoRoma,
 • spravovanie archívu zakladateľky romistiky na Slovensku dr. Emílie Horváthovej, DrSc,
 • sústreďovanie a publikovanie informácií súvisiacimi s verejnými politikami vo vzťahu k Rómom;

INFORMAČNÉ SLUŽBY

 • poskytovanie informácií o reáliách a aktuálnom dianí a verejných politikách na Slovensku vo vzťahu k Rómom;
 • poskytovanie informácií súvisiacich a dokumentačnými a bibliografickými aktivitami Rómskeho inštitútu, n.o.,
 • poradenstvo a prezenčné poskytovanie študijných materiálov;

Školenia, vzdelávanie, výskum 

 • súvisiace s vyššie vymenovanými aktivitami.

Novinky