Aktivity

Hlavné oblasti aktivít Rómskeho inštitútu, n.o.:
 

Projektové aktivitY

 • technická pomoc obciam a pro-rómskym mimovládnym neziskovým organizáciám a združeniam,
 • technická pomoc pri strategickom plánovaní komunitného rozvoja, návrhoch a implementácii štrukturálnych fondov EÚ a rozvoja občianskej spoločnosti na miestnej úrovni;

Advokácia

 • tvorba, analýzy a hodnotenia verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku,
 • spolupráca s mnohými slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi neziskovými organizáciami,
 • spoluúčasť pripomienkovania legislatívnych návrhov,
 • podnety príslušným zložkám exekutívy;

Koordinácia

 • koordinácia účastníkov verejných politík - samotných miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov;

Mediácia a poradenstvo

 • budovanie a skvalitňovanie kapacít a potenciálu kvalifikovaných dobrovoľníkov i profesionálov, ktorí sa aktívne zúčastňujú v mediačnom procese, pri tvorbe a implementácii konkrétnych projektov, spravidla na úrovni obcí, financovaných hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie;

Dokumentačné a bibliografické aktivity

 • rozvíjanie knižničného fondu, ktorého základom je knižnica Nadácie InfoRoma,
 • spravovanie archívu zakladateľky romistiky na Slovensku dr. Emílie Horváthovej, DrSc,
 • sústreďovanie a publikovanie informácií súvisiacimi s verejnými politikami vo vzťahu k Rómom;

INFORMAČNÉ SLUŽBY

 • poskytovanie informácií o reáliách a aktuálnom dianí a verejných politikách na Slovensku vo vzťahu k Rómom;
 • poskytovanie informácií súvisiacich a dokumentačnými a bibliografickými aktivitami Rómskeho inštitútu, n.o.,
 • poradenstvo a prezenčné poskytovanie študijných materiálov;

Školenia, vzdelávanie, výskum 

 • súvisiace s vyššie vymenovanými aktivitami.

Komunitné centrum je zriadené od roku 2015 a väčšinu jeho aktivít financuje Implementačná agentúra MPSVaR SR v rámci Národného projektu.

Aktivity

Hlavné aktivity sú zamerané na:
• poskytovanie sociálnych a poradenských služieb pre celú sídelnú komunitu (mesto);
• poskytovanie služieb, odborných činností a iných činností a aktivít, ako je sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv osôb a právom chránených záujmov;
• pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie; preventívne aktivity;
• záujmová činnosť;
• poskytovanie iných doplnkových či voliteľných činností a aktivít, napr. aktivity zamerané na podporu zamestnanosti, zdravia, sprostredkovávanie pastoračných a evanjelizačných aktivít a pod.

Služby sú poskytované terénnou formou v komunite na úrovni základného sociálneho poradenstva a denným prevádzkovaním Komunitného centra Rómskeho inštitútu. V roku 2018 poskytovalo Komunitné centrum RI služby v oblasti sociálneho poradenstva zameraného na pomoc osobám v nepriaznivej sociálnej situácii v lokalite Pri Starej tehelni v Prešove.

Komunitné centrum Rómskeho inštitútu, n.o., (KC) Ku Starej tehelni v Prešove, pracuje na dennej báze. V pracovných dňoch je pravidelne k dispozícii celej komunite, všetkým ľuďom v rôznych vekových kategóriách, ktorí majú záujem o službu. Okrem toho, má KC svoje pravidelné, časovo určené programy, ktoré sa týkajú napr. popoludňajšieho doučovania, záujmových krúžkov, práce s matkami, Knižnice hračiek, atď. KC organizuje aj príležitostné aktivity viazané napr. na sviatky alebo výročia (Vianoce, Deň Rómov, Deň detí, Deň čistých rúk, a pod.).

V roku 2018 malo KC takmer 795 klientov. Poskytli sme takmer 12 000 intervencií, 60 komunitných aktivít, za celý rok to bolo asi 230 hodín doučovania. V oblasti zamestnanosti sa nám podarilo nájsť prácu asi 20 klientom, a 60 sa zamestnalo aspoň prechodne.
Služby poskytované KC sú v zmysle zákona o sociálnych službách zamerané na:
• sociálne poradenstvo – otázky zamestnanosti, bývania, exekúcií, komunikácia so samosprávou, úradmi
• mapovanie potrieb klientov a riešenie problémov v týchto oblastiach:
• špecializované sociálne poradenstvo v otázkach hospodárenia, pracovného poradenstva, vypracovanie splátkových kalendárov a pod.,
• spolupráca s inštitúciami v meste - ÚPSVaR, MsÚ Prešov, jednotlivé odbory MsÚ Prešov, ZŠ, MŠ, RÚVZ Prešov, PZ SR a iné
• pomoc pri riešení záškoláctva v spolupráci so ZŠ a MŠ a OD PZ SR,
• humanitárna pomoc a charita, napr. poskytnutie šatstva rodinám v krajnej núdzi,
• spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne a poskytovanie podpory klientom RI. Častou formou je poskytovanie nábytku, zariadení, vybavenia. RI zabezpečuje odvoz.
• doučovanie školopovinných detí a mládeže, pomoc a poradenstvo pri príprave na vyučovanie a prekonávaní prekážok vo vzdelávacom procese,
• klub pre matky s deťmi, doučovanie,
• preventívne programy, záujmové krúžky, pracovné poradenstvo, pastoračné a evanjelizačné aktivity, tvorivé dielne, filmový klub, futbalový klub a dalšie nepravidelné aktivity, (Ateliér dizajnu, Knižnica hračiek, Počítačový krúžok, Mládežnícky krúžok, Kreatívny svet, Športový krúžok, Predškolský krúžok atď.)

 

Novinky