Asistenti učiteľa

2009

Asistent učiteľa sa zaradil ako jedna spod kategórií pedagogického asistenta.

 

2003

(uznesenie vlády SR č. 278/2003)

Materiál uložil ministrovi školstva kapacitne a finančne zabezpečiť na rok 2004 činnosť rómskych asistentov na všetkých materských a základných školách, ktoré navštevuje vysoké percento rómskych detí.

Od 1. 1. 2004 boli nenormatívnym spôsobom vyčleňované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poistných fondov na asistentov učiteľa.

 

2002

Zákonom sa s účinnosťou od 1. 9. 2002 ustanovila profesia asistenta učiteľa ako pedagogického zamestnanca.

V roku 2010 na základných školách pôsobilo 717 asistentov učiteľa.  (Zdroj: štatistické ročenky ÚIPŠ)

 

(uznesenie vlády SR č. 357/2002)

Priority navrhovali otvoriť bakalárske štúdium asistenta učiteľa.

 

1999

(uznesenie vlády SR č. 821/1999)

Stratégia navrhovala, aby sa v materských a základných školách pokusne overilo zavedenie funkcie rómskych asistentov.

 

Mnohé aktivity dotýkajúce sa vzdelávania rómskych detí boli pripravované a realizované ako pilotné programy prostredníctvom mimovládnych organizácií ako Nadácia Škola dokorán, Nadácia InfoRoma, Združenie mladých Rómov a iné, ktoré realizovali na vybraných základných školách projekt „rómskych asistentov“ (asistentov učiteľa).

Novinky