VÝSTAVBA BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI V RÓMSKYCH OSADÁCH

2010

Zákon od 1.1.2011 upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania a vymedzuje sociálne bývanie. V zmysle zákona možno dotáciu poskytnúť aj na:

a) obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania (byty bežného štandardu, byty nižšieho štandardu),

b) obstaranie technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrne úrovne rómskej osady.

 

2001

(Pozn. od roku 2002 nižšieho štandardu.) určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi, ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách.

(uznesenie vlády SR č. 335/2001)

Pravidlá programu:

obec získala štátnu dotáciu až do výšky 80 % obstarávacích nákladov a 20 % predstavovala práca budúcich užívateľov na ich výstavbe.

Doplnok k programu:

Úrad vlády SR vyčlenil prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie poskytoval k programu konzultácie.
V rámci programu sa do roku 2010 postavilo cca. 2 900 bytov (Zdroj: Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.) a vyčlenilo sa cca. 40 mil. EUR. (Zdroj: Kvalifikované odhady RI, n.o.)

 

Na príprave a implementácii programu sa podieľali viaceré mimovládne organizácie, ako Nadácia Milana Šimečku, Člověk v tísni, ETP Slovensko, a ďalší.

Novinky