Desegregácia detí

Okrúhly stôl Rómskeho inštitútu, n.o: Priestorová segregácia vo vzdelávaní rómskych detí umocňuje stereotypy.

Vytváranie školských obvodov podporujúcich segregáciu vo vzdelávaní rómskych detí bolo jednou z tém diskusie za okrúhlym stolom, ktorú 20. novembra 2015 organizoval Rómsky inštitút, n. o. v spolupráci s Kanceláriou verejnej ochrankyne práv.

Zúčastnili sa na ňom predstavitelia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa dlhoročne venujú vzdelávaniu a téme segregácie a desegregácie detí priamo v jednotlivých lokalitách na Slovensku.

Prítomnosť a otvorená diskusia zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj pracovníkov Štátnej školskej inšpekcie a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska potvrdila relevantnosť obáv, že v niektorých lokalitách Slovenska dochádza k umelému vytváraniu školských obvodov tak, aby sa v školách koncentrovali deti jedného etnika.

Riešením by mohla byť intenzívnejšia intervencia ministerstva školstva vo vzťahu ku zriaďovateľov takýchto škôl a zvyšovanie právneho povedomia o správnosti takýchto rozhodnutí.

Prítomní sa zhodli v tom, že lepšou informovanosťou a vzdelávaním je možné segregačným tendenciám predísť alebo právnymi prostriedkami ich postihovať.

Novinky