Donori

Rómsky inštitút, n.o. ďakuje všetkým svojim donorom a partnerom, vďaka ktorým úspešne realizuje svoje programové aktivity najmä vo vzťahu k začleňovaniu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti:

 

Open Society Foundations

(Nadácie otvorenej spoločnosti) prostredníctvom Open Society Institute (OSI-Budapest - Inštitút otvorenej spoločnosti)

V rokoch 2008 - 2016 financovala program Most do Európy (PGF), ktorý bol súčasťou medzinárodného programu Project Generating Facility (PGF) v rámci iniciatívy Maximálne čerpanie európskych fondov pre Rómov (Making the Most of EU Funding for Roma - MtM).

V rokoch 2012 - 2015 financovala aj program Starostovia za začleňovanie Rómov (MERI), ktorý bol súčasťou medzinárodného programu Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion.

V rokoch 2013 - 2014 finančne podporovala program Plánovanie 2014 - 2020.

ERGO network

(Sieť ERGO)

Rómsky inštitút, n.o. bol  partnerom ERGO v rokoch 2013 - 2014 rámci programu Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO). ERGO financuje aktivity organizácií, ktorých aktivity smerujú k dosiahnutiu rovnakých príležitostí pre Rómov v spoločnosti, posilňovaniu aktívnej účasti Rómov s cieľom dosiahnutia dodržiavania ich práv ako rovnocenných občanov Európskej únie.

ERGO network je bolfinancovaná v rámci programu PROGRESS Európskej komisie.

GRUNDTVIG

je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). V roku 2013 - 2014 získal Rómsky inštitút, n.o. finančnú podporu na program Rómski mediátori (GRUNDTVIG), ktorý je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých.

Európska komisia poskytla prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých.

Nadácia Orange

Nadácia Orange financovala program Veľký brat/veľká sestra (Big B/S) v rokoch 2007 - 2013. Poslaním programu bola aktivizácia nadaných rómskych žiakov prostredníctvom štipendií a spoločných aktivít s vysokoškolskými dobrovoľníkmi.

Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation

(Nadácia Sekretariát Dekády začleňovania Rómov)

finančne podporila aktivity tímu expertov z mimovládnych neziskových organizácií zo Slovenska, ktoré vypracovali súhrnnú správu o monitorovaní realizácie vládnych opatrení vo vzťahu k Rómom na Slovensku v rámci medzinárodného programu Monitorovanie Dekády v rokoch 2012 - 2013.

 

Novinky