Exekúcie v marinalizovaných rómskych komunitách: praktické otázky a odpovede

Ako sa vysporiadať s exekúciami, ktorým čelia ľudia z marginalizovaných rómskych komunít? Na aký majetok môže exekútor siahnuť, a naopak, čo nesmie podliehať exekúcii? Aj toto sú otázky, na ktoré hľadajú odpovede sociálni terénni pracovníci - účastníci prakticky orientovaných tréningov..
 
Praktické skúsenosti, stratégie a návody na riešenie konkrétnych situácií účastníkom ponúka skúsený exekútor JUDr. Jozef Kožík, ktory vedie exekútorský urad v Bratislave.

Terénni pracovníci sa stretli s prípadom exekúcie, kedy klientovi bola z účtu stiahnutá dlžná čiastka napr. 4 000 €. Klient samozrejme nemal prostriedky na účte, no mal povolené prečerpanie. Preto stav na jeho účte je aktuálne - 4000 €. Je vôbec možný zo strany exekútora takýto postup? A ako je možné pomôcť tomuto klientovi? 

Som presvedčený o tom, že k reálnemu stiahnutiu nedošlo. Došlo k situácii, kedy exekútor vydal Príkaz na začatie exekúcie resp. exekučný príkaz a samozrejme výška uvedená v exekučnom príkaze sa odzrkadlila na účte povinného ako mínus. 
Nastávajú však situácie o ktorých sme si hovorili na prednáške, že povinný má na účte povolené prečerpanie/debet a ten taktiež navyšuje dlh na jeho účte. T.j. má klient povolenie prečerpanie na účte na 1 000,00 € a exekúcia je napríklad na 300,00 €, jeho účet sa javí, že je v mínuse -1 300,00 €.
Treba si uvedomiť, že hradenie exekúcie cez povolené prečerpanie nie je technicky možné a exekúcie sa väčšinou hradia až potom, keď prídu klientovi reálne kredity na účet, t.j. niečo mu tam nabehne. 
Postup je možný, nakoľko exekútor len zabezpečuje alebo vykonáva exekúcie a uskutočňuje tak na základe žiadosti banke vo forme príkazu, resp. exekučného príkazu, pričom hlavným identifikátorom je rodné číslo a nie konkrétne číslo účtu.
Pomôcť klientovi sa dá jedine žiadosťou o splátkový kalendár a žiadosťou o odblokovanie účtu. Naďalej platí, že si jednorázovo môže vybrať 99,58 € aj z takto zablokovaného účtu, a keď mu tam chodí výplata resp. dávka nepodliehajúca exekúcii, treba riešiť tieto finančné prostriedky cez § 104 ods. 2 EP.

 

Na seminári zazneli tri možnosti obrany voči exekúcií (podanie námietok, odklad exekúcie, alebo zastavenie exekúcie). Je možné tieto tri spôsoby obrany využiť aj po uplynutí 14-dňovej lehoty od upovedomenia klienta? Pretože klienti väčšinou prichádzajú po uplynutí tejto lehoty (aj niekoľko mesiacov) za terénnymi pracovníkmi - čo je možné robiť potom, alebo ktorý z týchto prostriedkov je možné ešte využiť?

Všetky spôsoby obrany možno hocikedy použiť, záleží avšak na tom, kedy to má nejaký efekt.
Námietky proti exekúcii a trovám exekúcie majú efekt len v prípade, ak sú podané v lehote 14 dní, nakoľko na zmeškanú lehotu exekučný súd neprihliada, t.j. aj keď námietky podáme, súd by o nich ex offo nemal rozhodovať.
Čo sa týka odkladu a návrhu na zastavenie exekúcie, tieto sa predovšetkým využívajú po 14-dňovej lehote, pričom sa môžu podať aj opakovať, ak sa uvedie iný dôvod. O týchto podania rozhoduje súd.

 

Ďalšia otázka súvisí s tou predchádzajúcou. Čo v prípade, ak sa situácia klienta zmení. Napr. pracoval a splácal svoje exekúcie a následne stratí prácu. Je možné požiadať o odklad, či zastavenie exekúcie kvôli zmene životných podmienok (opäť je to situácia, kedy dôjde k uplynutiu tej 14-dňovej lehoty)?

Návrh na odklad exekúcie je možné podať, ako som spomínal hocikedy, pričom ako odôvodnenie to v tomto prípade bude mať hlavu a pätu. Treba však v takomto prípade uviesť do odkladu, dokedy ho potrebujete. Je to z dôvodu, že neobmedzený odklad väčšinou nie je možný, pričom ale, keď uvediete, napr. že žiadate o odklad z dôvodu, že ste stratili zamestnanie nakoľko ste bol sezónny robotník a je predpoklad, že sa opätovne zamestnáte, napr. v máji 2015, tak požiadate o odklad do mája 2015, pričom súd po vydokladovaní skutočnosti ohľadne majetkových pomerov obvykle takéto odklady bez problémov schváli.


Už čoskoro bude k dispozícii publikácia, kde sa dozviete viac...

Novinky