Medzinárodné hodnotenie

O nominovaných obciach v ďalších dvoch kolách rozhodovala medzinárodná komisia. V prvom kole bolo nominovaných 104 prípadových štúdií, ktoré hodnotil expertný tím z oblasti bývania, vzdelávania, zdravia, komplexného prístupu a komunitnej práce.

Hodnotenie vychádzalo z podobných kritérií ako výber v rámci Slovenska:

 • kvalita riadenia obce, najmä stupeň zaangažovanosti obce pri procesoch začleňovania chudobných Rómov;
 • kvalita intervencií v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnanosti, rozvoja komunít a prijímania komplexného prístupu;
 • participácia a reprezentácia rómskych a nerómskych organizácií pri aktivitách a programoch samospráv;
 • trvalo udržateľnosť samosprávnych intervencií, vychádzajúcich z hodnotenia využitých finančných a ľudských zdrojov a inštitucionálnych kapacít.

V medzinárodnom hodnotení zo 104 prípadových štúdií postúpilo do ďalšieho kola 55 najlepších prípadových štúdií. Všetky nominované obce zo Slovenska postúpili do druhého kola. 

V druhom kole boli obce rozdelené do sektorov:

 • vzdelávanie,
 • zamestnanosť,
 • bývanie,
 • komplexný prístup,
 • dlhodobé úsilie a integrácia rómskych migrantov.

Prípadové štúdie, ktoré získali ocenenie a boli uznané ako príklady dobrej praxe spĺňali nasledovné kritériá:

 • strategické rozhodovanie a prijímanie dobre premyslených politík na začlenenie;
 • prijímanie samosprávnych politík, ktoré zvyšujú prístup obecným službám a prispievajúcich k desegregácií;
 • intervencie, ktoré prepájajú politiky vo viacerých oblastiach ako napríklad vzdelávanie a zamestnanosť, bývanie a zamestnanosť alebo bývanie a vzdelávanie;
 • inštitucionálna a finančná zaangažovanosť obcí, využívanie rôznych zdrojov pri presadzovaní politík začleňovania Rómov;
 • aktívna snaha o využívanie európskych fondov pri presadzovaní inkluzívnych politík na lokálnej úrovni;
 • zapájanie rómskych lídrov, rómskych a nerómskych mimovládnych organizácií, nerómskych obyvateľov pri príprave a implementácií programov začleňovania.

Na základe hodnotenia v druhom kole 17 najlepších obcí získalo cenu MERI. Zo Slovenska získali ocenenia 4 obce:

 • Nitra nad Ipľom a Spišský Hrhov v kategórii komplexný prístup;
 • Raslavice a Čičava v oblasti bývania.

Slovensko získalo vysoký pomer ocenení vzhľadom na počet nominovaných obcí, čo svedčí o kvalitnom výbere obcí. Domnievame sa však, že všetky nominované obce sú príkladom dobrej praxe pri začleňovaní chudobných rómskych komunít na Slovensku.

Čítajte viac: 

Novinky