Monitorovanie implementácie národných rómskych integračných stratégií a Akčných plánov Dekády občianskou spoločnosťou

Civil Society Monitoring of the Implementation of National Roma Integration Strategies and Decade Action Plans
 

"Nič o nás bez nás (Nothing About Us Without Us)"

...z vízie Programu Dekády

Medzinárodný program monitorovania realizácie strategických vládnych dokumentov Dekády (Revidovaný akčný plán Dekády a Stratégia integrácie Rómov) za obdobie rokov 2011 -2012. Monitorovanie na Slovensku realizovala celoštátna koalícia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré koordinoval Rómsky inštitút, n.o..

Úlohou v rámci programu bolo vypracovanie monitorovacej správy, ktorá obsahuje:

  • posúdenie vnútroštátneho politického vývoja (špecificky zamerané rómske opatrenia a mainstreamové opatrenia);
  • vyhodnotenie lokálneho (obecného, mikroregionálneho alebo komunitného) dopadu hlavných vládnych iniciatív zameraných na podporu začleňovania Rómov;
  • vysvetliť prostredníctvom prípadových štúdií, prečo a do akej miery boli určité vládne opatrenia úspešné alebo neúspešné;
  • formulovanie odporúčaní, ako zlepšiť realizáciu stratégií a akčných plánov, vrátane celoštátnych monitorovacích mechanizmov;
  • šírenie výsledkov správy a informovanie verejných činiteľov a zainteresovaných strán.

Výsledkom programu je vypracovaná Monitorovacia správa občianskej spoločnosti.

Trvanie programu: október 2012 - jún 2013

Donor: Sekretariát Dekády inklúzie Rómov v Budapešti

Domáci partneri

Čítajte viac:

celospoločenské východiská programu

 

Novinky