MOST DO EURÓPY (PGF)

"Predstavme si, že je medzi Rómami a majoritou štrk.
Je na nás, či z neho postavíme múr alebo cestu."

Ladislav Kalafa,
starosta obce Čičava, nositeľ medzinárodného ocenenia MERI 2012

Rómsky inštitút, n. o. od vzniku programu (2008) do konca roka 2014 poskytol bezplatnú technickú asistenciu pri príprave takmer 199 projektov pre 107 rôznych príjemcov (79 samospráv, 6 základných a materských škôl, 17 mimovládnych neziskových organizácií a 5 podnikateľských subjektov), ktoré vygenerovali cca 11 milónov Eur na pomoc a zlepšenie životných podmienky obyvateľov obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Poslanie

Zlepšenie prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k štrukturálnym fondom Európskej únie (EÚ) prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu a zároveň zvyšovanie zručností týchto lokalít pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

ChaRAkteristika

Program je slovenskou aplikáciou medzinárodného programu Project Generating Facility (PGF), ktorý je súčasťou iniciatívy Nadácií otvorenej spoločnosti (Open Society Foudations) s názvom Maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre Rómov (Making the Most of EU Funds for Roma - MtM), ktoré financuje Nadácia Inštitút otvorenej spoločnosti Budapešť (Open Society Institute Budapest Foundation - OSI Budapest). Na Slovensku ho realizuje Rómsky inštitút, n.o., ktorý zastupuje Slovensko v tejto medzinárodnej iniciatíve a v rámci nej je partnerom OSF Budapest.

VÝCHODISKÁ

Štrukturálne fondy Európskej únie sú jedným z významných nástrojov, ktoré môžu pomôcť v riešení kritickej situácie marginalizovaných rómskych komunít. Avšak schopnosti a kapacity obecných a regionálnych subjektov a predovšetkým Rómov a rómskych občianskych iniciatív pre využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) sú stále obmedzené. Program vychádza z potreby komplexného prístupu k riešeniu konkrétnej situácie, v ktorej sa Rómovia vo vybraných lokalitách nachádzajú.

Vznik

Na Slovensku sa program začal realizovať v auguste 2008. Program naštartovalo a realizovalo konzorcium orgranizácií v zložení: Rómsky inštitút, n.o. a EDEA Partners, a.s., v období 2008 - 2012. 

Od roku 2012 program realizuje len Rómsky inštitút, n.o.

DONORI A PARTNERI

Program od jeho vzniku financuje Nadácia Inštitút otvorenej spoločnosti Budapešť (Open Society Institute Budapest Foundation - OSI Budapest) v rámci medzinárodnej iniciatívy Maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre Rómov (Making the Most of EU Funds for Roma - MtM).

 

 

Čítajte tiež:

Novinky