Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (Making the Most of EU Funds for Roma (Making the Most – MtM) 

Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (Making the Most of EU Funds for Roma (Making the Most – MtM)  je jeden z rómskych programov Nadácií otvorenej spoločnosti, ktoré pomáhajú rozvoju Rómov v krajinách zapojených do Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.

Tento medzinárodný program sa zameriava na inkluzívne politiky ústrednej štátnej správy, ako aj na integračné programy na miestnej úrovni a podporu prostredníctvom navrhovania a implementácie programov financovaných Európskou úniou zameraných na Rómov, advokáciu a budovanie kapacít pre obce, ústredné štátne orgány a mimovládne neziskové organizácie pracujúce v oblasti inklúzie Rómov.

Program v jednotlivých krajinách aplikujú a na celoštátnej úrovni koordinujú Partneri pre prípravu projektov (Project Generation Facility - PGF). 

Partnerom a koordinátorom slovenskej aplikácie tohto programu pod názvom Most do Európy je Rómsky inštitút, n.o. Program sa na Slovensku realizuje od augusta 2008. 

Novinky