Pracovný workshop učiteľov zo Slovenska v Českej republike a Férová škola

V dňoch 19.-22. januára 2015 sa skupina riaditeľov a učiteľov základných škôl z východného Slovenska zúčastnila na výmennom pobyte v Českej republike, kde sa zamerali na spoznávanie programu Férové školy a jeho realizácii v praxi v mestách Ostrava, Moravský Beroun a Brno. 
 
 
Predstavitelia OZ Vzájemné soužití, Ostrava slovenských partnerov detailne informovali o činnosti združenia zameranej na komunitnú a sociálnu prácu v niekoľkých komunitách v meste Ostrave, venovali sa porovnaniu systémov, ich rozdielov a spoločných znakov medzi Slovenskom a Českou republikou. Slovenskí účastníci navštívili plne integrovanú komunitu, v ktorej vlastníkmi bytových jednotiek je diecézna charita. Ukážková mestská komunita sa z geta za 10 rokov činnosti dokázala zmeniť na štandardnú prímestskú obytnú zónu, najmä vďaka systémovej práci komunitného centra v tejto lokalite. Navštívili tiež veľmi problémovú lokalitu, v ktorej kvalita bývania a životná úroveň bola na veľmi nízkej úrovni. Návšteva v OZ Vzájemné soužití bola krásnou ukážkou plne profesionálne vykonávanej komunitnej práce, v ktorej nechýba veľký kus srdca. 
 
Návšteva v ZŠ Vítkov, ktorá nesie ocenenie Férová škola, bola pre všetkých účastníkov príkladom toho, ako sa v praxi dá realizovať edukačná inklúzia. V tejto škole je obrovskou motiváciou nielen finančná odmena pedagógov, ale aj uznanie, podpora pochvala a vzájomný dialóg. Podľa účastníkov workshopu je ZŠ vo Vítkove exemplárnou ukážkou aké maximum sa dá dosiahnuť s proaktívnym prístupom a myslením „keď sa chce, všetko sa dá“. "Pozitívna nálada bola doslova a do písmena cítiť v každej triede, učebni, z každého pedagóga ba dokonca aj zo žiakov. Nemôžem nespomenúť krásne upravené triedy, učebne, špeciálne učebne a celkový interiér a exteriér školy, ktorý sme ZŠ vo Vítkove všetci ticho závideli, no na druhej strane sme si plne uvedomovali, že všetko toto dokázali len vďaka vlastnej práci a šikovnosti. Návšteva v ZŠ Vítkov bola pre účastníkov pracovnej výmeny, z hľadiska ich profesionálneho zamerania jedna z najmotivačnejších," konštatoval po návrate Peter Németh, regionálny koordinátor MERI. Stretnutie s koordinátorom projektu Férových škôl, p. Marekom Zemským, v organizácii Liga proti rasizmu, bolo skvelým stretnutím k pochopeniu systému a celého projektu Férových škôl, ktorý táto organizácia realizuje. 
 
Aktivita je súčasťou programu MERI.Hlavnými okruhmi záujmu bolo vzdelávanie, desegregácia vzdelávania, príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania a motivácia k edukačnej inklúzii v domovských organizáciách účastníkov.
 

Novinky