Nadácia Inforoma

Rómsky inštitút, n.o. je majiteľom duševného vlastníctva a know-how Nadácie InfoRoma, ktorá vznikla v roku 1994 a počas svojej existencie zohrala významnú úlohu v budovaní informačného, dokumentačného a knižničného fondu rómskych reálií.

Kontinuita je nielen v plnení rovnakého poslania, ale aj v ľudských zdrojoch, ktoré sa podieľali na založení a činnosti oboch inštitúcií.

Rómsky inštitút prrevzal a zveľaďuje knižničné fondy Nadácie InfoRoma, ktorých súčasťou je aj archív pozostalosti PhDr. Emílie Horváthovej, DrSC., zakladateľky romistiky na Slovensku.

 

Nadácia InfoRoma

  • položila základy mnohých pilotných programov, ktoré sa neskôr stali súčasťou štátneho systému (napr. oblasť vzdelávania, zdravia), výcvikovými a vzdelávacími programami pripravila desiatky mladých ľudí na prácu v rómskych komunitách,
  • zvýšila kapacity Rómov tak, že v súčasnosti sú súčasťou dôležitých orgánov na regionálnej úrovni, aktívne pôsobia v orgánoch štátnej správy alebo v medzinárodných inštitúciách, 
  • podieľala sa na tvorbe infraštruktúrnych projektov financovaných z predvstupových fondov PHARE a uskutočnila mapovanie rómskych osídlení na Slovensku.

 

 

Novinky