Plánovanie 2014-2020

Program presadzovania priorít a potrieb marginalizovaných rómskych komunít, samospráv s takýmito komunitami a organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v procese plánovania fondov Európskej únie na Slovensku na roky 2014 až 2020. Dobré inštitucionálne a obsahové nastavenie štrukturálnych fondov je nevyhnutné pre efektívne využitie príležitostí, ktoré poskytnú štrukturálne fondy pre Slovensko v nasledujúcom programovom období.

Trvanie

2012 - 2014

Cieľ

Pozitívne ovplyvňovanie procesu plánovania (programovania) štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku s cieľom zabezpečiť, že finančná pomoc, ktorú bude EÚ poskytovať Slovensku v nasledujúcich siedmich rokoch, bude využívaná efektívne a aj v prospech zlepšovania života a sociálneho začleňovania Rómov na Slovensku.

Partneri

  • Nezisková ogranizácia EPIC
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Donor

  • Nadácia Inštitút otvorenej spoločnosti (FOSI).

Novinky