ČIČAVA - MERI (printscreeen z videa MERI 2012)

STAROSTOVIA ZA MAXIMÁLNE ČERPANIE EU FONDOV PRE INKLÚZIU RÓMOV

MAYORS MAKING THE MOST OF EU FUNDS FOR ROMA INCLUSION NETWORK - MERI

MERI je európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network (MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov.

Poslanie programu:

Vytvorenie priestoru na zviditeľnenie výsledkov podpory sociálnej inklúzie a integrácie Rómov prostredníctvom výmeny nápadov a skúseností, zdieľania a osvojovania si osvedčených postupov/rómskych programov využívaných v európskych krajinách a prezentovania úspechov dosiahnutých na miestnej úrovni, propagovať vzdelávanie a zviditeľniť túto platformu pre obce, ktoré implementujú národné stratégie zamerané na integráciu Rómov.

Zakladateľ/vznik:

Zakladateľom siete, ktorá sa sformovala na prelome rokov 2011/2012 je medzinárodná organizácia Open Society Foundations (Nadácie otvorenej spoločnosti) v rámci programu Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM)  v spolupráci s Európskou komisiou.

Členovia:

  • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch, kde program Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) funguje už 3 roky a pripravoval projekty prostredníctvom svojho Partnera pre prípravu projektov (PGF): Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Česko
  • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch západného Balkánu, kde program MtM v súčasnosti vytvára partnerstvá – Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Čierna hora, Albánsko
  • starostovia obcí/miestnych samospráv z členských krajín EU, zainteresovaných do inklúzie a rómskych programov.

Linka na koordinátorov členov medzinárodnej siete MERI v jednotlivých krajinách: MERI partners (v angličtine)

Linky v rámci medzinárodnej siete:

Open Society Foundations
Making the Most of EU Funds for Roma (MtM) 
Project Generation Facility 

Novinky