Podmienky účasti

Do programu sa môžu zapojiť vybrané obce, ktoré spĺňajú podmienky:

  • prítomnosť marginalizovanej rómskej komunity v danej lokalite,
  • záujem o zlepšenie situácie a udržateľný rozvoj lokality a marginalizovanej rómskej komunity,
  • podpora komplexného prístupu pri riešení situácie v lokalite,
  • existencia strategických rozvojových dokumentov (PHSR),
  • zapojenie samosprávy a ďalších dôležitých partnerov,
  • schopnosť vytvoriť partnerstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni,
  • zapojenie rómskej komunity do riešenia nepriaznivej situácie komunity.

Novinky