Predškolská príprava

2011

(uznesenie vlády SR č. 522/2011)

Alternatíva I.: Bezplatné predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole od 3 rokov.
Alternatíva II.: Bezplatné predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole od 4 rokov so zabezpečením bezplatného stravovania vrátane olovrantu.

 

2008

Zákonom sa od 1. 9. 2008 zrušilo školné pre 5-6 ročné deti, zaviedla sa bezplatná strava pre deti v hmotnej núdzi.

(uznesenie vlády SR č. 183/2008)

Legislatívne riešiť povinnú predškolskú prípravu 5–ročných detí do roku 2013 a následne postupne zvoliť uplatnenie dočasných vyrovnávacích opatrení pre výchovu 4-ročných detí.

 

2007

(uznesenie vlády SR č. 222/2007)

Zabezpečiť úlohy súvisiace s bezplatnou, dobrovoľnou predškolskou výchovou a vzdelávaním detí od päť rokov veku v materských školách.

 

1999

(uznesenie vlády SR č. 821/1999)

Stratégia navrhovala realizovať Koncepciu rozvoja predškolskej výchovy s dôrazom na rok pred povinnou školskou dochádzkou aj v zmysle pripravenosti detí rodičov rómskej národnostnej menšiny na vstup do 1. ročníka ZŠ.

 

Mnohé aktivity dotýkajúce sa vzdelávania rómskych detí boli realizované ako pilotné programy prostredníctvom mimovládnych organizácií (napr. Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Škola dokorán (Head Start program), Nadácia pre rómske dieťa(vzdelávacie centrá pre deti a rodičov), Pro Família (matka a dieťa), Fórum pre rómske ženy a mnohí ďalší.

Novinky