Programy

Aktívne programy

Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík

Rómsky inštitút, n.o. od júla 2017 realizuje projekt Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík, ktorý je súčasťou 12 pilotných projektov podporených Ministerstvom vnútra SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zámer realizujeme v obci Lenartov, okres Bardejov.

Jedným z cieľov realizovaného projektu je vtiahnuť do procesu prípravy lokálnych politík čo najviac ľudí s dostatočnou úrovňou informovanosti a skúsenosťami. RI má niekoľkoročné skúsenosti so samosprávami, ktoré majú rómske komunity. Platforma starostov, ktorú sme založili v roku 2012, sa na svojich pravidelných stretnutiach venovala konkrétnym témam, ktoré boli pre mnohé z nich pre ich ďalší rozvoj kľúčové. Bolo to napríklad bývanie, vysporiadanie čiernych stavieb či pozemkov, vzdelávanie, zamestnanosť.

 

Sociálne poradenstvo - Komunitné centrum Rómskeho inštitútu, n.o.

Hlavné aktivity sú zamerané na:
• poskytovanie sociálnych a poradenských služieb pre celú sídelnú komunitu (mesto);
• poskytovanie služieb, odborných činností a iných činností a aktivít, ako je sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní práv osôb a právom chránených záujmov;
• pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie; preventívne aktivity;
• záujmová činnosť;
• poskytovanie iných doplnkových či voliteľných činností a aktivít, napr. aktivity zamerané na podporu zamestnanosti, zdravia, sprostredkovávanie pastoračných a evanjelizačných aktivít a pod.

Komunitné centrum je zriadené od roku 2015 a väčšinu jeho aktivít financuje Implementačná agentúra MPSVaR SR v rámci Národného projektu. Financie sú poskytované predovšetkým na pokrytie mzdových nákladov pre troch odborných zamestnancov centra a drobné prevádzkové náklady. Väčšinu nákladov spojených s prevádzkou (energie, komunikácia) hradí Rómsky inštitút, n.o. zo svojich iných zdrojov. Služby sú poskytované terénnou formou v komunite na úrovni základného sociálneho poradenstva a denným prevádzkovaním Komunitného centra Rómskeho inštitútu, n.o..

V roku 2018 malo KC takmer 795 klientov. Poskytli sme takmer 12 000 intervencií, 60 komunitných aktivít, za celý rok to bolo asi 230 hodín doučovania. V oblasti zamestnanosti sa nám podarilo nájsť prácu asi 20 klientom, a 60 sa zamestnalo aspoň prechodne.

 

Informačné služby a knižnica

Rómsky inštitút, n.o. od svojho vzniku poskytuje rôznym záujemcom (študentom, odborným pracovníkom, novinárom z domova aj zo zahraničia…) informácie o rómskych reáliách a knižničné služby spojené so svojim knižničným fondom InfoRoma. Rómsky inštitút, n.o. disponuje databázou verejne dostupných informácií a odbornou a krásnou literatúrou, domácimi aj zahraničnými monografiami, umeleckými, jazykovednými a učebnicovými publikáciami o Rómoch na Slovensku a vo svete.

Knižnica InfoRoma poskytuje:
• štúdium romistickej, rómskej, či inej odbornej literatúry verejnosti,
• konzultácie poslucháčom VŠ – diplomantom,
• poradenstvo inštitúciám i laickej verejnosti z odboru rómsky jazyk – romistika,
• monitoring vybraných informácií,
• poskytovanie informácií o najaktuálnejšom dianí v rómskych inštitúciách a sprostredkovanie a pomoc pri nadväzovaní kontaktov záujemcov o rómsku problematiku,

V roku 2018 bola knižnica Rómskeho inštitútu dočasne presťahovaná na východné Slovensko, do priestorov Nadácie Rómskeho vzdelávacieho fondu, so sídlom v Prešove, Levočská ulica č.4. s cieľom priblížiť literatúru, ktorú Rómsky inštitút, n.o. zhromažďuje už od svojho vzniku, väčšiemu množstvu študentov počas prezentačného štúdia publikácií dostupných priamo v Prešove.

 

 

UKONČENÉ PROGRAMY

Most do Európy (PGF)

2008 - 2016

Medzinárodný program zlepšenia prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom Európskej únie prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu, ako aj zvyšovanie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov. Program je určený predovšetkým aktívnym obciam a mestám začleňujúcim margionalizované rómske komunity prostredníctvom ich starostov, mimovládnych neziskových organizácií.

Starostovia za maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre začleňovanie Rómov (MERI)

2012 - súčasnosť (od roku 2014 je súčasťou programu Most do Európy (PgF))

Medzinárodná sieť starostov obcí, ktoré realizujú programy podpory začleňovania marginalizovaných rómskych komunít, poskytuje priestor na zviditeľnenie úspešných príkladov, výmenu nápadov a skúseností, ako aj budovanie kapacít na miestnej i medzinárodnej úrovni. Program je určený aktívnym obciam a starostom a starostkám začleňujúcim margionalizované rómske komunity.

 

  • Rozvoj mobility rómskej mládeže

Novinky