Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

Názov: 

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

Materiál zohľadňuje štyri prioritné oblasti Dekády: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, pričom sa zohľadňujú aj prierezové témy Dekády - rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a predchádzanie diskriminácii.
 
Číslo materiálu:
UV-22160/2011
 
Rezort:
ÚV SR
 
Rezortné číslo:
9400-19681/2011/USVRK
 
Predkladateľ:
podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
 
Podnet:
na základe plánu práce vlády na rok 2011
 
Rokovanie:
55/2011, 10.08.2011, 29. bod programu
 
Materál:
Znenie so zapracovanými pripomienkami
 
Č. uznesenia:
522/2011
 
Linky:

Odkaz na zdroj: 

Rokovanie Vlády SR 10.8.2011

Novinky