2007

Rómsky inštitút, n.o. začal svoju činnosť v druhom polroku, nadviazal kontakty s organizáciami a inštitúciami na celoštátnej i medzinárodnej úrovni, a to hlavne v oblasti podpory vzdelávania, filantropie  a výmeny know-how. Začal realizovať prvé programy:

Štipendijný fond (program Big B/S)

Cieľom programu bolo zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity. Do programu, ktorého donorom bolo Konto Orange, n.f. sa zapojilo 28 rómskych žiakov zákaldných škôl v regióne Prešov. Na programe spolupracovala aj IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Rozvoj mobility rómskej mládeže

Prioritou programu je podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v rámci mobility mládeže najmä v krajinách Európskej únie. Rómsky inštitút, n.o. v tomto roku pripravil sériu tréningov pre rómske mimovládne neziskové organizácie a spolupracoval pri realizácii kontaktného seminára pre 10 štátov Európskej únie.

Mladí v akcii - Youth in Action

Od októbra 2007 Rómsky inštitút, n.o. pôsobil aj ako expert pre začleňovanie rómskej mládeže do programu Mladí v akcii - Youth in Action na celoštátnej i európskej úrovni. Spolupracoval tiež na príprave a realizácii celoslovenských aktivít európskej mládežníckej kampane za ľudské práva, participáciu a rozmanitosť - Každý iný - všetci rovní, kde metodicky a expertne spolupracoval na vydaní zborníka a spotu kampane a zastupoval Slovensko na medzinárodnej úrovni.

Novinky