2008

Rómsky inštitút, n.o. pokračoval v podpore vzdelávania rómskej mládeže a naštartoval spoluprácu s obcami vo vzťahu k čerpaniu finančných zdrojov Slovenska z fondov Európskej únie.

Program Big B/S

Program, ktorý čerpal finančné prostriedky z roku 2007 od Konta Orange, n.f., sa konštitucionalizoval a svoju adresnú pomoc nadaným rómskym žiakom formou štipendií rozšíril aj o zapojenie miestnych mimovládnych neziskových organizácií a komunitných centier do programu, sformovanie nových ritérií pri výbere štipendistov a nadviazanie spolupráce s viacerými školami.Oslovili sa aj vysokoškolskí študenti študujúci pedagogiku a sociálnu prácu, ktorí sa stali "veľkými bratmi/sestrami" a pozitívnym vzorom štipendistom.

Most do Európy

V tomto roku Rómsky inštitút, n.o. sa stal celoslovenským koordinátorom a získal finančnú podporu Inštitútu otvorenej spoločnosti (Open Society Institute Budapest) pre program Most do Európy, ktorý začal realizovať v konzorciu s Edea Partners. Cieľom programu je podpora prípravy projektov zameraných na Rómov a pomoc konečným prijímateľom vo vzťahu k čerpaniu fondov Európskej únie. Most do Európy je súčasťou medzinárodného programu Maximálne čerpanie európskych fondov pre Rómov, ktorý realizuje medzinárodná sieť organizácií Nadácií otvorenej spoločnosti.

Uskutočnili sme návštevy 40 obcí a rokovali o možnostiach zapojenia do programu s miestnou verejnou správou, rómskymi mimovládnymi neziskovými organizáciami, a možnostiach príprav Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Uskutočnil sa výber 13 regionálnych expertov, ktorí v spolupráci s miestnou samosprávou pripravia stratégie a projekty na základe vyhlásených výziev operačných programov a začali sa zhromažďovať potrebné údaje a pripravovať komunitné plánovanie.

Novinky