2009

V tomto roku Rómsky inštitút, n.o. sústreďoval svoju pozornosť predovšetkým na  napĺňanie cieľov doteraz naštartovaných programov.

Program Big B/S

Do programu tútorstva vysokoškoských študentov a žiakov základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré dosahovali priemer študijných výsledkov do 2,5 sa v tomto roku zapojilo okrem vysokoškolských dobrovoľníkov - študentov humanitných smerov, 35 žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v regiónoch Rimavská Sobota, Poprad a Košice. Program sa aj naďalej realizoval v partnerstve s IUVENTA - Slovenským inštitútom mládeže a finančne ho podporovalo Konto Orange, n.f.

Most do Európy

V programe Most do Európy, ktorého donorom je Inštitút otvorenej spoločnosti (Open Society Institute Budapest) sa koordinátori zamerali na manažment spolupráce, podpísali sa zmluvy o spolupráci s 30 obcami, pripravilo sa 21 projektov Lokálnej stratégie komplexného prístupu a 35 samostatných projektov zameraných na sociálne začleňovanie Rómov. Súčasťou programu bola aj koordinácia aktivít na medzinárodnej úrovni s partnermi z ostatných krajín äRumunsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko).

Spolupráca s obcami: Bijacovce, Bystré, Bzenov, Cigeľka, Čičava, Červenica, Hanušovce nad Topľou, Hrabušice, Chminianske Jakubovany, Jastrabie nad Topľou, Kamenná Poruba, Kendice, Klenovec, Kojatice, Kokava, Kurov, Malá Domaša, malý Slivník, Nálepkovo, Nitra nad Ipľom, Petrovany, Raslavice, Rimavské Janovce, Soľ, Sveržov, Torysa, Ulič, Valkovňa, Varhaňovce, Zbudské Dlhé.

 

Okrem programových aktivít sa Rómsky inštitút, n.o. venoval aj tvorbe, analýzam a hodnoteniu verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku.

Novinky