2010

Rómsky inštitút, n.o. aj naďalej rozvíjal svoje programy a realizoval advokačné aktivity.

Big B/S

Program, ktorý vychádza z analýzy potrieb rómskych žiakov z marginalizovaného prostredia a bol zameraný na adresnú finančnú i nefinančnú pomoc úspešným rómskym žiakom z marginalizovaného prostredia, rozšíril aktivity aj do ďalších okresov. Realizoval sa v lokalitách: Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Nové mesto nad Váhom, Topolčany, Dolný Kubín. Každá lokalita má svojho lokálneho koordinátora, ktorý vyhľadáva a stará sa o svojich štipendistov a koordinuje ich aktivity s vysokoškolskými dobrovoľníkmi. Program bol obohatený o prvok interkultúrneho a medzigeneračného dialógu vysokoškolského dobrovoľníka, ktorý sa stal priamo zainteresovaným na rozvoji rómskeho žiaka. Koncom roka bola spustená verejná zbierka s cieľom podporiť rómskych študentov.

Most do Európy

V medzinárodnom programe zameranom na zlepšenie prístupu Rómov  k európskym fondom - Most do Európy sa pokračovalo v zapájaní ďalších obcí do programu, pripravovali a spracovávali sa Lokálne stratégie komplexného prístupu a projektov v rámci aktuálnych výziev operačných programov, kde manažment zabezpečoval technickú asistenciu.

Zároveň manažment programu aktívne inicioval a zúčastňoval sa aj na rokovaniach s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri tvorbe verejných politík a koordinoval aktivity programu na medzinárodnej úrovni.

"Macedónsko" - podpora implementácie rómskej stratégie v Macedónsku

Na základe dlhoročných skúseností v oblasti strategického plánovania sa Rómsky inštitút, n.o. stal zástupcom Slovenska v medzinárodnej iniciatíve na pomoc a podporu systematického a strategického plánovania zlepšenia životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít v Macedónsku. Jeho úlohou bolo pripomienkovanie,  tvorba pozmeňovacích návrhov a analýzy plánovaných aktivít predkladanej stratégie.

Zároveň Rómsky inštitút. n.o. koordinoval svoje aktivity v neformálnom zoskupení Koalícia pre vzdelávanie, kde jej účastníci z príslušných domácich i zahraničných mimovládnych neziskových organizácií sa zaoberali riešením problematiky vzdelávacej politiky a segregácie vo vzdelávaní, venoval sa tvorbe, hodnoteniu verejných politík v medzinárodnom kontexte.

V tomto roku zakladateľku Rómskeho inštitútu, n.o. Janette Maziniovú nahradila na poste riaditeľky PhDr. Klára Orgovánová.

Novinky