2011

Rómsky inštitút, n.o. rozširuje svoje aktivity do hĺbky i do šírky svojej programovej štruktúry:

Big B/S

V piatom roku realizácie programu je doňho zapojených 33 vysokoškolských dobrovoľníkov a 35 rómskych žiakov - štipendistov v lokalitách Rimavská Sobota, Košice, Prešov, Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom a aj Bratislava. Na štipendiá sa rozdelila suma 7 750 €. Okrem desiatok individuálnych stretnutí rómsky žiak-štipedista a jeho veľký brat-vysokoškolský študenta, sa realizovalo takmer 50 regionálnych stretnutí viacerých dvojíc a veľké hodnotiace stretnutie, ktoré bolo spojené s letným táborom "bigbisákov". Realizovali sa aj podporné aktivity - miestne iniciatívy a výnos verejnej zbierky na štipendiá bol viac ako 1500 € a do programu sa priebežne hlásia sa ďalších 28 záujemcov. Program stále finančne podporuje Nadácia Orange (predtým Konto Orange, n.f.) a ideovým partnerom je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Most do Európy

Štvrtý rok programu sa zameriava hlavne na pravidelné konzultácie so starostami, technickú asistenciu prípravy projektov na základe výziev operačných programov, ktoré sú základom programu s cieľom podporiť prístup marginalizovaných rómskych komunít k fondom Európskej únie. V oblasti zvýšenia zručností v oblasti čerpania prostriedkov sa  v rámci tohto medzinárodného programu uskutočnilo spoločné stretnutie so starostami, študijná návšteva partnerov programu zo zahraničia, ako aj pracovné stretnutie v Budapešti (Maďarsko) s cieľom výmeny skúseností a získania nových poznatkov.

ROMED - Rómski mediátori

Nový medzinárodný program ROMED - Rómski mediátori, ktorého je Rómsky inštitút, n.o. koordinátorom na Slovensku, naštartovala Rada Európy v spolupráci s Európskou komisiou. Jeho cieľom je vyškoliť a využiť odborníkov v téme, kde sa Rómovia cítia byť diskriminovaní (prístup k zamestnaniu, zdravotníctvu, kvalitnému vzdelávaniu...) a zároveň ich znalosti zvyklostí miestnej komunity, aby prispeli k riešeniu situácií, ktoré riešia príslušníci marginalizovaných rómskych komunít. V tomto roku sa uskutočnili sa 3 tréningy lokálnych mediátorov (máj 2011 - Košice, júl 2011 - Prešov, december 2011 - Bratislava). Donorom programu sa stáva aj Inštitút otvorenej spoločnosti (Open Society Institute Budapest), vďaka ktorému sa intenzívnejšie pracuje v 5 lokalitách: Kendice, Bystré, Zborov, Čičava, Detva.

 

Rómsky inštitút, n.o. pokračuje aj v advokačných aktivitách a podieľa sa na tvorbe a hodnotení verejných politík, spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí.

Novinky