2013

V tomto roku Rómsky inštitút, n.o. zaznamenal svoj najväčší rozmach vo svojich aktivitách. V rámci programu Big B/S sa postupne ukončili aktivity, ktoré sme realizovali od vzniku našej organizácie a zavŕšili sa hodnotením programu.

Most do Európy

Medzinárodný program, ktorý už piaty rok realizujeme s obcami, ktoré riešia problematiku začleňovania marginalizovaných rómskych komunít sa rozšíril o zapojenie ďalších obcí do programu. Mnohé z pôvodných už úspešne dokončili svoje projekty, ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie. Rómsky inštitút, n.o. doteraz bezplatne poskytol asistenciu pri príprave takmer 150 projektov a to hlavne vďaka finačnej podpore Inštitútu otvorenej spoločnosti v Budapešti.

MERI - Starostovia za maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre inklúziu Rómov

Naďalej pokračovala aj spolupráca so starostami a starostkami týchto obcí v medzinárodnom programe MERI, ktorá sa v tomto roku zamerala na implementáciu politík a príkladov dobrej praxe na miestnej úrovni.

Rómski mediátori

Starostom, ktorí aktívne riešia začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít, pomáhajú aj miestni rómski mediátori, ktorí boli vyškolení v rámci programu ROMED, ktorý v tomto roku začal koordinovať Slovenský inštitút pre mediáciu.

Monitorovanie Dekády 

Po úspešnom zavŕšení monitorovania Dekády, zozbieraním a publikovaním poznatkov vo forme správy tím expertov, ktorí na Slovensku monitorovali realizáciu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, prezentoval svoje výsledky za okrúhlym stolom s expertmi z verejnej správy, mimovládnych neziskových organizácií a ďalšími expertmi. Monitorovacia správa sa stala súčasťou súhrnnej medzinárodnej správy - hodnotenia Dekády vo všetkých zapojených štátoch.

GRUNDTVIG - Program celoživotného vzdelávania

Úspešne pokračovali aj aktivity v medzinárodnom programe, vďaka ktorému sme naštartovali výmenné poznávacie pobyty. Medzátori a vzdelávací asistenti zo Slovenska zúčastnili na poznávacom pobyte v Edirne, Turecko.

Plánovanie  2014-2020

Experti Rómskeho inštitútu,n.o, sa v spojení s ostatnými expertmi zúčastnili na pripomienkovacom konaní návrhov Operačného programu Ľudské zdroje a sústredili sa na rozpracovanie konceptov mikrofinancií a sociálne zodpovedného verejného obstarávania v podmienkach Slovenska a na jeho presadzovaní do programových dokumentov fondov EÚ v období 2014 - 2020.

Novinky