2014

V tomto roku Rómsky inštitút, n.o. okrem pokračovania vo svojom hlavnom programe - Most do Európy, úspešne zavŕšil niekoľko programov, aby v ďalšom roku otvoril kapacity aj novým aktivitám.

Most do Európy (PgF)

Medzinárodný program, ktorý už sedem rokov realizujeme predovšetkým s obcami, pomáha prostredníctvom projektov financovaných z Európskej únie začleňovať marginalizované rómske komunity. Aj v roku 2014 sa rozšíril o zapojenie ďalších obcí do programu. Mnohé z pôvodných už úspešne dokončili svoje projekty, ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie. Rómsky inštitút, n.o. doteraz bezplatne poskytol asistenciu pri príprave takmer 200 projektov pre 107 rôznych príjemcov a to hlavne vďaka finačnej podpore Nadácie Inštitút otvorenej spoločnosti v Budapešti.

Starostovia za maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre inklúziu Rómov (MERI)

Naďalej pokračovala aj spolupráca so starostami a starostkami týchto obcí v medzinárodnom programe MERI, ktorá sa v tomto roku zamerala na implementáciu politík a príkladov dobrej praxe na miestnej úrovni, na asistenciu v komunitách, výmenné pobyty starostov a na tréningové aktivity. program sa stal súčasťou programu Most do Európy a realizuje sa ako jeho logická časť. Program od jeho vzniku sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Inštitút otvorenej spoločnosti v Budapešti.

Plánovanie  2014-2020

Experti Rómskeho inštitútu,n.o, boli účastníkmi pripomienkovacieho konania návrhov Operačného programu Ľudské zdroje a sústredili sa na rozpracovanie konceptov mikrofinancií a sociálne zodpovedného verejného obstarávania v podmienkach Slovenska a na jeho presadzovaní do programových dokumentov fondov EÚ v období 2014 - 2020. Podieľali sa na vzniku balíčka Take Away, ktorý by mal byť určený 150 najzaostalejším obciam na Slovensku a mal by zabezpečiť ich napredovanie prostredníctvom súboru podporovaných aktivít  - dlhodobých národných projektov a doplnený Rozvojovým balíkom. Tento dvojročný program sme realizovali vďaka finančnej podpore Nadácie Inštitút otvorenej spoločnosti v Budapešti.

Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO)

Medzinárodný program podpory mladých rómskych občianskych aktivistov a ich dialógu s celoštátnymi a európskymi inštitúciami sme realizovali len v roku 2014. Účastníci - 17 rómskych aktivistov rôznej vekovej štruktúry i vzdelania - sa podielľali na mapovaní a aktualizácii informácií o segregačných múroch na Slovensku, zúčastnili sa na komunikačných tréningoch, stretnutiach s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, veľvyslanectiev i neziskového sektora, čo mnohých naštartovalo a ďalších motivovalo k pokračujúcej dobrovoľníckej práci na poli občianskeho aktivizmu.Program podporil Program ERGO Network a program Európskej únie - Európa pre občanov.

Most pre komunity (GRUNDTVIG - Program celoživotného vzdelávania)

Aktivity dvojročného medzinárodného programu, ktorý Rómsky inštitút, n.o. koordinoval, boli zamerané na posilnenie rómskych mediátorov v Európe a vytvorenie medzinárodnej platformy na výmenu skúseností a dobrých praktík medzi školskými mediátormi a rómskymi komunitami v Turecku, Nemecku, Belgicku a na Slovensku. V tomto roku vyvrcholili jeho aktivity výmeny skúseností počas návštev jednotlivých krajín vypracovaním 8-jazyčnej brožúry skúseností školských asistentov - mediátorov.

 

Novinky