ROMED 1

"Mediácia je cesta k dohode, ktorú uľahčuje dôveryhodná neutrálna osoba”

(Mediation is consensus facilitated by a trusted neutral person)

Program, ktorý naštartovala Rada Európy a Európska komisia, je zameraný na mediátorov rómskeho pôvodu, ktorí ovládajú jazyk rómskej komunity, s ktorou pracujú. Medzi ich úlohy a povinnosti patrí zjednodušenie komunikácie medzi Rómami a verejnými inštitúciami. Na Slovensku tento program zastrešuje a ďalej rozvíja Rómsky inštitút, n.o..

Východiská

Medzi krajinami existuje mnoho rozdielov, ako v situácii a potrebách rómskych komunít, tak aj v používanej terminológii a rozsahu, v akom sú sprostredkovatelia profesionálne činní a vyškolení v rôznych profesiách. Novou výzvou je aj sťahovanie Rómov do iných krajín.

Sprostredkovanie (mediácia) je jedným z opatrení používaných v celej Európe k riešeniu nerovností, ktorým Rómovia čelia, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a kvalitnému vzdelávaniu. Mediácia je využitie ľudí rómskeho pôvodu z miestnych rómskych komunít alebo s dobrou znalosťou rómskej problematiky formou zamestnania, ktorí budú vystupovať ako sprostredkovatelia medzi Rómami a verejnými inštitúciami.

Poslanie programu

  • podpora skutočného a účinného medzikultúrneho sprostredkovania;
  • zabezpečenie integrácie prístupu založeného na právach;
  • podpora práce mediátorov prostredníctvom poskytovania nástrojov na plánovanie a implementáciu ich aktivít, ktoré zaručujú demokratickú participáciu a zároveň posilňujú rómske komunity a zvyšujú transparentnosť verejných inštitúcií.

Ciele programu

Zlepšenie kvality a efektívnosti práce mediátorov, ktorí pracujú na riešení prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (škola/poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/úrady práce...).

ROMED nenahrádza a neduplikuje existujúce vzdelávacie programy na miestnej alebo národnej úrovni, ale ich dopĺňa prostredníctvom poskytovania dodatočných programov a metodológie a prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií nevyhnutných pre každého mediátora. ROMED tiež pomáha niektorým krajinám pri tvorbe vzdelávacích programov.

Aktivity

2011

Rómsky inštitút, n.o.  v spolupráci s miestnymi komunitami a samosprávami zabezpečil výber účastníkov, zorganizoval s odbornou podporou príslušných orgánov Rady Európy tri tréningy zamerané na prípravu mediátorov v oblasti zdravia a vzdelávania (Košice — máj 2011, Prešov —  júl 2011, Bratislava — december 2011), absolventi programu získali certifikáty Rady Európy.

2012

V rámci pokračovania programu pokračovala intenzívnejšia práca v piatich vybraných lokalitách, s konkrétnymi mediátormi a problémami, ktoré sa týkajú vybranej lokality (Kendice, Bystré, Zborov, Čičava, Detva).

2013

V tomto roku koordináciu programu prevzal Slovenský inštitút pre mediáciu

Donori

Rada Európy

Open Society Institute

Medzinárodní partneri

Rada Európy

Európska komisia

Domáci partneri

Slovenský inštitút pre mediáciu

Súvisiace linky

Medzinárodný program ROMED (v angličtine a francúzštine)

Mapa rómskych mediátorov(v angličtine)

Dokumenty

Európsky vzdelávací program pre rómskych mediátorov (leták v PDF súbore)

Monitoring médií

21.02.2013

RTVS — SR/Eva Sládková:Rómski mediátori

25.07.2012

RTVS — SR/K veci:Pogram ROMED

14.06.2012

PRAVDA/Andrej Barát:Rómom zamurovali vchod, cítia sa ako v base

26.09.2011

RTVS — SR/ Eva Sládková: Rómski mediátori I.Rómski mediátori II.

Novinky