Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Názov:

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 vyzýva jednotlivé členské štáty, aby v snahe o integráciu Rómov pokryli predovšetkým štyri hlavné oblasti: prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Vláda SR prijala uznesením č. 522/2011 materiál Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na obdobie rokov 2011 – 2015, ktorý slúži ako východisko pre definovanie prioritných oblastí a zároveň tvorí prílohu stratégie.
 
Vzhľadom na to, že sociálne vylúčenie, ktorému sú Rómovia vystavení, je širokospektrálne a často aj viacnásobné, je nevyhnutné sformulovať prístupy aj v ďalších oblastiach, ako napríklad nediskriminácii, práci s verejnosťou a otázkam finančného začlenenia.
 
Tiež v nasledujúcom období je nevyhnutné venovať pozornosť rozpracovaniu inkluzívnych politík aj v oblasti podpory menšinových práv a používania jazyka, bezpečnosti, boja proti kriminalite, oblasti rodovej problematiky a ďalších. Rozpracovanie uvedených oblastí sa bude realizovať v roku 2012.
 
Číslo materiálu:
UV-42461/2011
 
Rezort:
ÚV SR
 
Rezortné číslo:
159/40141/2011/SVRK
 
Predkladateľ:
predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
 
Podnet:
3 089. zasadnutie Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti zo dňa 19. 05. 2011, zasadnutie Európskej rady zo dňa 24. 06. 2011, Závery [EUCO 23/11], na základe plánu práce vlády SR na rok 2011
 
Rokovanie:
83/2012, 11.01.2012, 1. bod programu
 
Materiál:
Schválený
 
Č. uznesenia:
1/2012
 
Linky:

Odkaz na zdroj: 

Rokovanie Vlády SR 11.1.2012

Novinky