Sumár zásadných dokumentov

Sumár zásadných vládnych dokumentov - rómska problematika

2012

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 - Uznesenie č. 1/2012

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 vyzýva jednotlivé členské štáty, aby v snahe o integráciu Rómov pokryli predovšetkým štyri hlavné oblasti: prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Vláda SR prijala uznesením č. 522/2011 materiál Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na obdobie rokov 2011 – 2015, ktorý slúži ako východisko pre definovanie prioritných oblastí a zároveň tvorí prílohu stratégie.
Vzhľadom k tomu, že sociálne vylúčenie, ktorému sú Rómovia vystavení, je širokospektrálne a často aj viacnásobné, je nevyhnutné sformulovať prístupy aj v ďalších oblastiach, ako napríklad nediskriminácii, práci s verejnosťou a otázkam finančného začlenenia. Tiež v nasledujúcom období je nevyhnutné venovať pozornosť rozpracovaniu inkluzívnych politík aj v oblasti podpory menšinových práv a používania jazyka, bezpečnosti, boja proti kriminalite, oblasti rodovej problematiky a ďalších. Rozpracovanie uvedených oblastí sa bude realizovať v roku 2012.
 

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015 - Uznesenie č. 522/2012

Materiál zohľadňuje štyri prioritné oblasti Dekády: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, pričom sa zohľadňujú aj prierezové témy Dekády - rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a predchádzanie diskriminácii.
 

2008

2. etapa Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 - Uznesenie č. 609/2008

2. etapa programu nadväzuje na zrealizovanú a ukončenú 1. etapu Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity v rokoch 2007 – 2008. 2. etapa programu sa bude taktiež realizovať prostredníctvom Komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy. Finančné prostriedky na realizáciu 2. etapy programu na roky 2009 – 2011 budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. O realizácii programu v rokoch 2012 až 2015 rozhodne vláda SR v nadväznosti na zhodnotenie efektívnosti výsledkov získaných plnením programu v rokoch 2009 – 2011.

Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania - Uznesenie č. 206/2008

Koncepcia sa skladá z troch základných častí a príloh:

  • analýza súčasného stavu, ktorej nosnou časťou je uskutočnený prieskum o postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom výchovno-vzdelávacom systéme SR,
  • koncepčné zámery,
  • navrhované odporúčania a opatrenia na zlepšenie vzdelanostnej úrovne.

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA 2008-2013 - Uznesenie č. 183/2008

Koncepcia definovala aktuálne problémy v oblasti vzdelávania, formovania vlastnej identity, v oblasti zdravia, hygieny, zdravotnej osvety a prevencie, zamestnanosti, mediálnej oblasti, rodovej problematiky a misijnej práce v najohrozenejších lokalitách. V materiáli bola premietnutá aj podpora marginalizovaným rómskym komunitám cez štrukturálne fondy, v ktorých je vytvorený konkrétny priestor na riešenie danej problematiky prostredníctvom samostatnejhorizontálnej priority.

 

2007

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 1. etapa - Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007-2008 - Uznesenie č. 680/2007

Cieľom Programu v 1. etape bolo zlepšenie zdravotného stavu segregovanej rómskej komunity prostredníctvom 30 Komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy, ktorí mali za úlohu zabezpečovať komunikáciu, zvyšovať informovanosť a šíriť zdravotnú osvetu medzi odborníkmi verejného zdravotníctva, lekármi a komunitou a vytvoriť komunikačný kanál, ktorý zabezpečí kvalitatívne zmeny v zdravotnej oblasti znevýhodnenej rómskej komunity.

 

2006

Návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 - Uznesenie č. 1005/2006

Referenčný nástroj na programovanie fondov. Jednou z Horizontálnych priorít NSRR sú aj Marginalizované rómske komunity. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť, v súlade s prioritami Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015. Pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít bude podporovaný komplexný prístup.
 

2005

Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelu jej financovania - Uznesenie č. 63/2005

Cieľom koncepcie bolo navrhnúť princípy riešenia a podporné nástroje zabezpečenia primeraného štandardu bývania týchto komunít v závislosti od miestnych socio-ekonomických podmienok. Koncepcia predstavovala rozpracovanie princípu dočasných vyrovnávacích opatrení, definovaných vo vládou prijatých „Základných tézach koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít“ v oblasti bývania a bola špecifickým doplnením koncepcie štátnej bytovej politiky.

Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 - Uznesenie č. 28/2005

Akčný plán sa zameriava na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie a tri vzájomne súvisiace témy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.
 

2004

Analýza trestnej činnosti úžery na Slovensku a návrhu opatrení na jej riešenie - Uznesenie č. 904/2004

Cieľom analýzy bola problematika úžery vyskytujúca sa u rómskej časti obyvateľstva a preto neobsahuje komplexnú analýzu problematiky úžery vyskytujúcej sa v celej spoločnosti.

Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania - Uznesenie č. 498/2004

Koncepcia sa zameriavala na marginalizovanú rómsku komunitu v troch základných rovinách v rezorte školstva:
  • príprava učiteľa, asistenta učiteľa, vychovávateľa,
  • tvorby učebníc, metodických príručiek a učebných pomôcok pre učiteľov,
  • kurikulárna transformácia.

Priority vlády SR v integrácii rómskych komunít na rok 2004 - Uznesenie č. 397/2004

Priority boli rozdelené do dvoch problémových okruhov: sociálna situácia marginalizovaných skupín obyvateľstva a možnosti uplatnenia sa na trhu práce a problematika bývania. Ďalšie priority sa dotýkali terénnej sociálnej práce, oblasti vzdelávania, tvorby verejnej mienky a rámca na zriadenie Fondu na podporu integrácie rómskych komunít.

 

2003

Prehľad stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v marginalizovaných rómskych osídleniach s návrhom dočasných vyrovnávacích opatrení - Uznesenie č. 1117/2003

Materiál poskytoval prehľad o stave a o možných riešeniach v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v 205 obciach s rómskymi osídleniami.

Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít - Uznesenie č. 278/2003

Strategický materiál, ktorý poskytoval rámec základných cieľov a metód riešenia rómskej problematiky a ktorým vláda SR uložila jednotlivým ministrom a rezortom 34 úloh v oblasti ľudských práv, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej oblasti, bývania, kultúry a zdravia na báze dočasných vyrovnávacích opatrení.

 

2002

Program ozdravenia životného prostredia, zlepšenia hygienických podmienok a prevencie infekčných ochorení u obyvateľov, žijúcich v rómskych osadách - Uznesenie č. 550/2002

Charakteristika zdravotného profilu obyvateľov rómskych osád a súbor aktivít rezortu zdravotníctva na prehlbovanie úrovne zdravotnej výchovy a zdravotného uvedomenia obyvateľov žijúcich v rómskych osadách.

Priority vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám na rok 2002 - Uznesenie č. 357/2002

Za zásadné priority boli stanovené Komplexný rozvojový program rómskych osád a Program sociálnych terénnych pracovníkov. Ďalšími prioritnými oblasťami boli oblasť vzdelávania, bývania, ovplyvňovanie verejnej mienky a výskum.

 

2001

Program podpory výstavby obecných nájomných bytov odlišného štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách - Uznesenie č. 335/2001

Program podpory výstavby bytov so zreteľom na zapojenie budúcich nájomníkov do výstavby bytov a príslušnej technickej vybavenosti.

 

2000

Rozpracovaná stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 – II. etapa - Uznesenie č. 294/2000

Rozpracovaná stratégia obsahuje súbor 282 konkrétnych opatrení na realizáciu zámerov v 7 oblastiach, ktoré boli schválené v 1. etape stratégie.
 
 

1999

Stratégia Vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu - I. etapa - Uznesenie č. 821/1999

Strategický materiál, ktorým sa stanovili priority riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny a dlhodobý a systémový prístup vlády v 7 oblastiach - ľudských práv, výchovy a vzdelávania, rozvoja rómskeho jazyka a kultúry, v oblasti riešenia nezamestnanosti, bývania, sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

1991

Zásady vládnej politiky k Rómom a ich rozpracovanie v rezortoch školstva, mládeže a športu, kultúry, práce a sociálnych vecí a financií Uznesenie Vlády SR k návrhu koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach - Uznesenie č. 153/1991

Významný dokument v našom právnom poriadku, ktorým sa uznala etnická svojbytnosť rómskej populácie a dostala sa na úroveň ostatných etnických minorít žijúcich na území Slovenska. Týmto aktom Vláda SR oficiálne uznala Rómov za národnostnú menšinu.

Novinky