Terénni sociálni pracovníci

2003

(uznesenie vlády SR č. 278/2003)

Vytvoriť legislatívne podmienky pre terénnu sociálnu prácu a zaviesť terénnu sociálnu prácu aj do katalógu pracovných činností pre verejnú službu. 

V roku 2012 pôsobí cca. 800 terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v cca. 230 lokalitách a financujú sa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja SR.

2002

(uznesenie vlády SR č. 357/2002)

Vyhodnotiť, akú pracovnú agendu v súčasnosti vykonávajú sociálni terénni pracovníci, ktorí boli vyčlenení na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc.

Vypracovať pracovnú náplň sociálnych terénnych pracovníkov a stanoviť spôsob ich umiestnenia na odboroch sociálnych vecí okresných úradov.

Predložiť návrh na financovanie sociálnych terénnych pracovníkov.

1999

(uznesenie vlády SR č. 821/1999)

Stratégia navrhovala zabezpečiť, aby sociálni terénni pracovníci vyčlenení na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, mali upravené zameranie pracovnej činnosti na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny.

Na príprave programu a spracovávaní štandardov TSP sa podieľali PDCS, Nadácia Milana Šimečku, Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov, a ďalší.

Novinky