Ukončené programy

Plánovanie 2014-2020

2013 - 2014

Program presadzovania priorít a potrieb marginalizovaných rómskych komunít, samospráv s takýmito komunitami a organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v procese plánovania fondov Európskej únie na Slovensku na roky 2014 až 2020. 

Rómski mediátori - Most pre komunity (GRUNDTVIG)

2013 - 2014

Posilnenie rómskych mediátorov v Európe a vytvorenie medzinárodnej platformy na výmenu skúseností a dobrých praktík medzi školskými mediátormi a rómskymi komunitami v rmáci Programu celoživotného vzdelávania (GRUNDTVIG). Program je určený rómskym mediátorom, rómskym asistentom a miestnym lídrom, komunitným pracovníkom angažujúcim sa v začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít.

Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO)

2014 - 2014

Medzinárodný program podpory mladých rómskych občianskych aktivistov a ich dialógu s celoštátnymi i európskymi inštitúciami v snahe presadiť rešpekt voči rovnoprávnemu postaveniu Rómov prostredníctvom ich vlastného úsilia. Medzinárodná sieť ERGO spája organizácie, ktoré sú presvedčené, že Rómovia majú a musia sa aktívne zúčastňovať na živote občianskej spoločnosti.

Rómski mediátori na Slovensku (ROMED 1)

2011 - 2013

Medzinárodný program zlepšenia kvality a efektívnosti práce rómskych mediátorov s dobrou znalosťou problematiky i rómskeho jazyka, ktorí pracujú na zlepšení prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (školy/poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/úrady práce...). Program bol určený aktívnym a budúcim rómskym mediátorom.

Monitorovanie Dekády

2012 - 2013

Koordinácia aktivít celoštátnej koalície rómskych mimovládnych neziskových organizácií, ktorí monitorujú realizáciu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a akčných plánov Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 (Revidovaný akčný plán Dekády a Stratégia integrácie Rómov) za obdobie rokov 2011 -2012) a vypracovanie a predloženie monitorovacej správy Nadácii Sekretariát Dekády začleňovania Rómov a Európskej komisii. V programe pôsobila ad hoc expertná skupina.

Veľký brat/veľká sestra (BIG B/S)

2007 - 2013

Podpora vzdelávania mladých talentovaných rómskych žiakov v kombinácii s podporou dobrovoľníctva v medzikultúrnom dialógu prostredníctvom individuálnej pomoci vysokoškolských dobrovoľníkov rómskym žiakom a podpory ich aktivít formou štipendií. Program bol určený žiakom druhého stupňa základných škôl a žiakom stredných škôl, ako aj vysokoškolákom pedagogických smerov.

Rozvoj mobility rómskej mládeže

2007

Prioritou programu je podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v rámci mobility mládeže najmä v krajinách Európskej únie. Rómsky inštitút, n.o. v tomto roku pripravil sériu tréningov pre rómske mimovládne neziskové organizácie a spolupracoval pri realizácii kontaktného seminára pre 10 štátov Európskej únie.

Mladí v akcii (YOUTH IN ACTION)

2007

Rómsky inštitút, n.o. pôsobil ako expert pre začleňovanie rómskej mládeže do programu Mladí v akcii - Youth in Action na celoštátnej i európskej úrovni. Spolupracoval tiež na príprave a realizácii celoslovenských aktivít európskej mládežníckej kampane za ľudské práva, participáciu a rozmanitosť - Každý iný - všetci rovní, kde metodicky a expertne spolupracoval na vydaní zborníka a spotu kampane a zastupoval Slovensko na medzinárodnej úrovni.

Novinky