Naša vízia

Spoločnosť, ktorá sa riadi princípmi rovnosti ľudí bez ohľadu na ich národnostnú, či etnickú príslušnosť, pohlavie a náboženstvo. Spoločnosť:

  • v ktorej je rôznorodosť ľudí považovaná za samozrejmosť a prínos,
  • v ktorej je rovnosť príležitostí zámerom a prioritou,
  • v ktorej sa nikto nerodí vopred odsúdený na stratu dôstojnosti alebo diskrimináciu v akejkoľvek podobe.

Naše ciele

Podpora inkluzívnych aktivít v teoretickej aj praktickej rovine, najmä vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám.
Pri napĺňaní týchto cieľov Rómsky inštitút, n.o. zohráva významnú úlohu ako komunikačný a koordinátor všetkých zúčastnených zložiek – samotných miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov.

Naše hodnoty

Rešpektovanie a dodržiavanie ľudských práv, a to bez výnimky, tolerancia a vzájomný rešpekt založený na vzájomnom spoznávaní, zamedzenie akýmkoľvek prejavom rasizmu, xenofóbie, či iným formám diskriminácie.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Novinky