Východiská programu

Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-2015 ("Dekáda") je spoločnou iniciatívou 12 európskych štátov v spolupráci s Inštitútom otvorenej spoločnosti a Svetovou bankou. Bola vyhlásená vo februári 2005  s cieľom rozšíriť a urýchliť sociálnu inklúziu Rómov vrátane pozdvihnutia ich ekonomického statusu. Účastnícke štáty Dekády vypracovali záväzné akčné plány, ktoré realizujú opatrenia v 4 hlavných oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie.

V súvislosti s Dekádou Vláda SR prijala 3 zásadné dokumenty:

Európska komisia v apríli 2011 v Rámci Európskej únie pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (ďalej len „Rámec EÚ“) o.i. vyzýva jednotlivé členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov so zakomponovaním účinných monitorovacích mechanizmov na hodnotenie pokroku. Zároveň vyzvala (Oznámenie Európskej komisie) členské štáty, aby „zapojili občiansku spoločnosť, vrátane rómskych organizácií, do realizácie a monitorovania stratégií“.

S podporou Inštitútu otvorenej spoločnosti a Svetovej banky na hodnotenie priebehu Dekády na základe princípu aktívneho zapájania Rómov vznikla iniciatíva rómskych aktivistov a výskumníkov - Decade Watch. Jej cieľom bolo v období rokov 2005-2009 porovnať výsledky jednotlivých krajín naprieč všetkými merateľnými indikátormi - sledovať priebeh a identifikovať oblasti, v ktorých môžu krajiny navzájom využívať svoje skúsenosti. 

Novinky