O nás

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Rómsky inštitút prevzal a zveľaďuje knižničné fondy Nadácie InfoRoma, ktorých súčasťou je aj archív pozostalosti PhDr. Emílie Horváthovej, DrSC., zakladateľky romistiky na Slovensku a je majiteľom duševného vlastníctva a know-how Nadácie InfoRoma, ktorá vznikla v roku 1994 a počas svojej existencie zohrala významnú úlohu v budovaní informačného, dokumentačného a knižničného fondu rómskych reálií

Právny status

Nezisková organizácia Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o. so sídlom: Klariská 14, 811 03 Bratislava, vznikla 31. mája 2007 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Bratislava podľa ustanovenia § 911 ods.1 Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

V zmysle štatútu Rómsky inštitút – Roma Institute,n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochranu ľudských práv a základných slobôd: V rámci svojej činnosti nezisková organizácia poskytuje najmä tieto všeobecne prospešné služby:

- služby v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí (výstavy a prezentácie);

- služby v oblasti organizovania školení, kurzov, konferencií a seminárov;

- služby zamerané na spracovanie projektov za účelom získania finančných prostriedkov na horeuvedené aktivity, 

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby;

- poskytovanie informácií formou drobných tlačovín a prostredníctvom internetu a zapožičiavanie údajov a materiálov;

- analýzy, rozbory a prieskumy;

- spracovanie a realizácia projektov

a ďalšie službyu v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii bude poskuytované terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva.


IČO: 37924842
DIČ: 2022772807

Štatistický register organizácií: Identifikačné údaje Rómskeho inštitútu, n.o.

Ministerstvo vnútra SR: Údaje v registri neziskových organizácií

Novinky