Súhrn kľúčových aktivít v roku 2018

Sťahovanie Knižnice InfoRoma do Prešova a rozvoj komunitej pomoci

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Rómsky inštitút, n.o. od svojho vzniku poskytuje rôznym záujemcom (študentom, odborným pracovníkom, novinárom z domova aj zo zahraničia…) informácie o rómskych reáliách a knižničné služby spojené so svojim knižničným fondom InfoRoma. Rómsky inštitút, n.o. disponuje databázou verejne dostupných informácií a odbornou a krásnou literatúrou, domácimi aj zahraničnými monografiami, umeleckými, jazykovednými a učebnicovými publikáciami o Rómoch na Slovensku a vo svete. V roku 2018 bola knižnica Rómskeho inštitútu dočasne presťahovaná na východné Slovensko, do priestorov Nadácie Rómskeho vzdelávacieho fondu, so sídlom v Prešove, Levočská ulica č.4. s cieľom priblížiť literatúru, ktorú Rómsky inštitút, n.o. zhromažďuje už od svojho vzniku, väčšiemu množstvu študentov počas prezentačného štúdia publikácií dostupných priamo v Prešove.

Od júla 2017 realizujeme aj  projekt Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík, ktorý je súčasťou 12 pilotných projektov podporených Ministerstvom vnútra SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zámer realizujeme v obci Lenartov, okres Bardejov.

V roku 2018 poskytovalo Komunitné centrum, zriadené Rómskym inštitútom, služby v oblasti sociálneho poradenstva zameraného na pomoc osobám v nepriaznivej sociálnej situácii v lokalite Pri Starej tehelni v Prešove. Komunitné centrum je zriadené od roku 2015 a väčšinu jeho aktivít financuje Implementačná agentúra MPSVaR SR v rámci Národného projektu. V roku 2018 malo KC takmer 795 klientov. Poskytli sme takmer 12 000 intervencií, 60 komunitných aktivít, za celý rok to bolo asi 230 hodín doučovania. V oblasti zamestnanosti sa nám podarilo nájsť prácu asi 20 klientom, a 60 sa zamestnalo aspoň prechodne.

VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This