Súhrn kľúčových aktivít v roku 2019

Pomáhame obciam a MRK vysporiadať právne vzťahy k pozemkom, pokračujeme v rozvoji komunitného centra

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Do konca septembra 2019 sme poskytovali služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona: sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii bolo poskytované terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva prostredníctvom Komunitného centra v lokalite Stará Tehelňa Prešov. V roku 2019 bolo v KC RI evidovaných 811 klientov. KC RI, n.o. poskytlo takmer 14.000 intervencií, zrealizovalo približne 70 komunitných aktivít, počas celého školského roka bolo zrealizovaných približne 350 hodín doučovania. V oblasti zamestnanosti sa podarilo nájsť prácu približne 40 klientom a približne 50 klientov získalo aspoň prechodné zamestnanie.

Pre Slovenský národný archív, ktorý je spravovaný Ministerstvom vnútra SR, sme odovzdali dokumenty do úschovy archívu, ktoré vznikli z činnosti Nadácie InfoRoma (neskôr Rómsky inštitút) a Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov. Týkalo sa to Zápisov zo zasadnutí Komisie pre cigánske obyvateľstvo, ktorých kópie nevlastnilo ani Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR. Ide o 16 archívnych zväzkov spracovaných v knižnici RI.

Vo februári 2019 sa RI zúčastnil verejného obstarávania na realizáciu podaktivity: „Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové činnosti“, ktorá je súčasťou národného projektu – Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Po úspešnom výsledku sa s realizáciou projektu začalo v novembri 2019. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 a zahrňuje Prioritnú os 5. – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
Realizátorom NP je Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ako organizačná zložka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Národný projekt má 3 podaktivity:
• Podaktivita 1: Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach
• Podaktivita 2: Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby
• Podaktivita 3: Asistencia pri vysporiadaní pozemkov

VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This