Súhrn kľúčových aktivít v roku 2020

Ovplyvnení pandemickou situáciou pomáhame chrániť sa pred kovidom, pokračujeme vo vysporiadavaní sa pozemkov, podporujeme bezdomovcov a spolupracujeme so SAV

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Prevažná časť roka 2020 bola ovplyvnená pandemickou situáciou spôsobenou prítomnosťou vírusu Covid-19. Nezisková organizácia Rómsky inštitút musela obmedziť realizáciu niektorých svojich programov (napr. projekt zameraný na vyspriadanie pozemkov). Fungovanie Komunitného centra v Prešove prebiehalo v pandemickom režime.

Hlavné aktivity organizácie:

  • Od marca 2020, služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona: sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii bolo
    poskytované terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva prostredníctvom Komunitného centra v lokalite Stará Tehelňa Prešov.
  • S prerušeniami v rámci pandemických opatrení poskytovala Informačné, osvetové a mediačné služby v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
  • v roku 2020 spolupracoval RI s Prognostickým ústavom SAV na projekte, ktorý bol zameraný na dokumentovanie stavu v prístupe ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách a spracovanie monitorovacej správy. Výsledkom prieskumu bolo vydanie publikácie Prístup ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách a štrukturálne nerovnosti na Slovensku.
  • Podpora bezdomovcov – od roku 2019 spolupracujeme na programe podpory bezdomovcov a distribúcii časopisu NOTABENE s organizáciou Proti prúdu.
  • Prevencia a ochrana voči covid  – v roku 2020 sme získali finančnú podporu na poskytovanie preventívnych a hygienických opatrení vo vzťahu ku koronavírusu. Podpora sa týkala projektu Solidarita, poskytnutého z MIRRI (ministerstvo investícii a regionálneho rozvoja SR), projektu podporeného nadáciou Orange a Karpatskou nadáciou. V rámci výziev pre podporu MNO sme získali výziev pre podporu MNO sme získali finančné prostriedky pre činnosť spojenú s prevenciou a ochranou voči koronavírusu a zlepšenia podmienok v budove KC pri poskytovaní sociálnych služieb.

VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This